Competenties

In balans
Samenwerken
Doorzetten

Schrijven
Een speciale vaardigheid is het schrijven over complexe vraagstukken: met een heldere analyse, duidelijke structuur en scherpe conclusies. Door schaven, slijpen, praten en luisteren ontstaat een tekst waarin alle betrokkenen zich herkennen.
 

Langjarige relaties
Vaak ontstaat een langjarige relatie met de opdrachtgever. De inzet van Naeff Consult groeit mee met het project. Voorbeelden zijn de besluitvorming over Maasvlakte 2 (2005-2012), de bescherming van vitale en kwetsbare functies bij overstromingen (2013 – 2017), de voortgangsrapportages Crisis- en herstelwet (2010 -2021), de ingrijpende aanpassing van de Afsluitdijk (2009 – 2018). Naeff Consult is ook sinds 2019 betrokken bij de Luchtruimherziening en beleidsontwikkeling voor het landelijk gebied in de gemeente Enschede.  

Breed inzetbaar
Naeff Consult kan zich snel inleven in nieuwe onderwerpen. De opdrachten zijn divers. Naast grote projecten zoals Maasvlakte 2, Afsluitdijk, uitvoering Crisis- en herstelwet en de herziening van het Nederlandse luchtruim werkt(e) Naeff Consult onder meer ook aan: de visievorming voor het landelijk gebied (gemeente Enschede 2019-heden), het open planproces voor de stedenbouwkundige ontwikkeling rond het Apeldoorns Kanaal (gemeente Apeldoorn, 1998-2004), het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (RWS, 2007-2009), de evaluatie van het gebruik van de gezondheidseffectscreening (ministerie VROM, 2010) en de verwerking van zienswijzen op wegenprojecten en het wetsvoorstel voor de Noordvleugelprovincie (diverse projecten RWS en ministerie BZK, tussen 2009 en 2014).1