Documentatie

Crisis- en herstelwet / Omgevingswet
Auteur van de jaarlijkse Voortgangsrapportage aan het parlement over de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (sinds 2010) – Voorbeeld is de Voortgangsrapportage 2016-2017. Deze voortgangsrapportage bevat onder meer een vergelijking op hoofdlijnen van het bestemmingsplan onder de huidige Wro, met de Chw en onder de Omgevingswet.

Auteur van het rapport Pionieren met de Omgevingswet (2016) met resultaten uit circa 300 projecten, experimenten en pilots: leerervaringen en praktische voorbeelden.

Project Afsluitdijk
Langjarige inzet bij het project Afsluitdijk levert bijdragen op aan de Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk (2011), aan het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016) en voor het opwekken van duurzame energie aan het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – Aanvulling 2017. Voor het onderwerp cultuurhistorie zie brochure. 

Waterbeheer / Deltaprogramma – Vitale en kwetsbare functies
Schrijver van het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren 2010-2015 en r
apporteur van het beleid voor vitale en kwetsbare functies in de jaren 2015, 2016 en 2017.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
Schrijver van de Planologische Kernbeslissing (2006), die aan de basis stond van de aanleg van Maasvlakte 2, 750 ha nieuw recreatiegebied en maatregelen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.