Documentatie

Crisis- en herstelwet / Omgevingswet
Auteur van de jaarlijkse Voortgangsrapportage aan het parlement over de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (sinds 2010) – Voorbeeld is de Voortgangsrapportage 2018-2020.
Deze rapportage beschrijft aan de hand van 200 projecten hoe gemeenten zich in experimenten voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Auteur van het rapport Pionieren met de Omgevingswet (2016) met resultaten uit circa 300 projecten, experimenten en pilots: leerervaringen en praktische voorbeelden.

Project Afsluitdijk
Langjarige inzet bij het project Afsluitdijk levert bijdragen op aan de Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk (2011), aan het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016) en voor het opwekken van duurzame energie aan het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – Aanvulling 2017. Voor het onderwerp cultuurhistorie zie brochure. 

Waterbeheer / Deltaprogramma – Vitale en kwetsbare functies
Schrijver van het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren 2010-2015 en r
apporteur van het beleid voor vitale en kwetsbare functies in de jaren 2015, 2016 en 2017.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
Schrijver van de Planologische Kernbeslissing (2006), die aan de basis stond van de aanleg van Maasvlakte 2, 750 ha nieuw recreatiegebied en maatregelen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.

Landelijk gebied Enschede
Projectleider en opsteller van de Visie landelijk gebied Enschede (2021). Het buitengebied is 10.000 ha groot met landbouw, veel landgoederen en een fraai coulissenlandschap. De Visie zoekt balans in beschermen en benutten. Die balans is doorgetrokken in de Gids buitenkans (2022) met regels voor nieuwe initiatieven (zoals Rood voor Rood) én in de Gebiedsagenda Broekheurne (2023).